10.20.2015

توراه فارسی پاراشای لخ لخا


Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי  For the important News of the world
   ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
   at Facebook under the 
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )  1.      خداوند به اَورام گفت از كشورت و از زادگاهت و از خانهي پدر
  ت به سرزميني كه به تو نشان خواهم داد، برو.
  2.      تو را به قوم بزرگي مبدل خواهم كرد. تو را بركت نموده، نامت
  را بزرگ خواهم كرد تا نمونهي بركت گردي.

  3.      بركتكنندگانت را بركت و نفرين كنندهات را لعنت خواهم كرد.
  تمام قبايل زمين به وسيلهي تو بركت يابند.


  1.      اَورام خودش و زنش و آنچه داشت و لُوط 
  همراهش از مصر به نِگِو عزيمت كردند.
  2.      و اَورام از لحاظ مواشي و نقره و طلا غني بود.
  3.      (با استراحت) بهسوي منزلگاههايي كه از نِگِو تا بِتاِل و تا محلي كه
  ابتدا چادرش در آنجا بين بِتاِل و عَي بود، طي طريق نمود.

  اهنگ رپ اسرائیلی


   * هفطـــــــــــاراه * 

  پاراشای

  لخ لخا  یعشیا
  ۴۱-۱۶ / ۴۰-۲۷

  کلام یشعیای ناوی در این بخش از نبوتهایش از سوی پروردگار، خطاب به قوم ایسرائل است که پیوسته از رنج و عذاب زندگی در گالوت گلایه کرده و شکوه کنان دلیل سختی هایشان را جویا شده، خود و ایسرائل را قوم فراموش شده خد-اوند می پندارند. وی نوید می دهد:
  چنانکه پشتیبانی و محافظت تمام و کمال ذات الهی ، شامل حال اوراهام در مهاجرت او از زادگاهش به سرزمین بیگانه می شد، نگهبانی و نگهداری الهی با فرزندان اوقوم ایسرائل در دوران گالوت همراه خواهد بود.
  او راه مشاهده و دریافت این حمایت و پشتیبانی آسمانی را "ایمان" بی چون و چرای افراد ایسرائل به آفریدگارشانخد-اوند یکتا می داند.
  نبوتهای تسلی بخش یشعیا به ایسرائل در نیمه دوم هفطارای لخ لخا مبنی بر پشتیبانی ذات الهی از فرزندان یعقوب (نسل اوراهام در 41/8-16)، تشابهی است با آغاز پاراشای لخ لخا که خد-اوند در آن اوراهام آوینو، و نسل او را به پشتیبانی نوید می دهد.(برشیت : 12/2-3)
  یشعیا- فصل چهل


  یادی با افتخار از  * کورش کبیر  *

  *****************


  27- ای نسل یعقوب ، چرا تو به خود می گویی و چرا تو ای قوم ایسرائل ، ادعا می کنی که راه من (سرنوشت و اقبال یا خوبی ها و کارهای نیک من) از دید پرودگار نهفته و حد-ای من به دادن حق و مزد من بی اعتناست؟
  28-آیا تا کنون با دیدن نعمات اطرافت ندانسته ای؟ و آیا از بزرگان پیرامونت نشنیده ای که هرگز حد-ای ابدی ، خد-اوند خالق سرزمین های دور از آفرینش و گردش آنها خسته و فرسوده نمی شود؟ هرگز هیچ موجودی قادر به درک حکمت او نبوده و نیست و نخواهد بود.
  29- ذات او خستگان را توان بخشیده و آنان که توانایی شان را از کف داده اند(ضعیفان) ، قوت و نیروی بسیار می فرماید.
  30 سرانجام جوانان نیرومند خسته و فرسوده شده و مردان جوان از قدرت خواهند افتاد.
  31- اما آنان که (قوم ایسرائل) به امید و انتظار نجات خد-اوند نشسته اند، توانشان را باز یافته ، همچون عقابها و بالهایشان پرواز می کنند. ایشان با نیروی ایمانشان به سوی خد-اوند خواهند دوید و خسته نخواهند شد و با کردار نیک خود شتافته، فرسوده و درمانده نمی شوند.
  فصل چهل و یک
  1- ای جزایر (ای مردمان سرزمین های دیگر) به من گوش فراگیرید و خاموش و ساکت بمانید . بگذارید انسانهای دیگر، توانایی از دست رفته را باز یابند. بگذارید نزدیک شوند و در دفاع از کردارشان سخن گویند . بیایید با هم به داوری الهی نزدیک شویم.
  2- کدام نیرویی بود که فردی را از مشرق زمین برافراشت تا هر گامش با پیروزی و عدالت همراه باشد؟ ذات الهی ، ملتها را در برابر او تسلیم کرده و فرمانروایی وی را بر پادشاهان پابرجا می سازد به نیروی شمشیرش، دشمنانش را همچون خاک ، و به کمانش (نیروی جنگی) آنان را مانند کاه پراکنده می سازد. (به روایتی ؛ اوراهام آوینو که در تمام راه هایش با پیروزی روبه رو می شد و به تفسیری؛ کوروش کبیر که هنگام نبوتهای یشعیا به پیروزی و فتوح چشمگیری مانند فتح بابل و آزادی قوم ایسرائل دست یافته بود.)
  3- وی دشمنانش را پی گرفته، به سلامت و آرامش خاطر راهش را پی می گیرد؛ راهی که پاهایش هرگز از آن نگذشته اند.
  4- چه کسی (کدام نیرو و کدام ذاتی) این کارها را انجام داد و اجرا کرد؟ همان ذات مطلقی که نسلهای انسانها را یکی پس از دیگری از آغاز آفرینش به این جهان فرا خواند.
  5- جزیره ها (سرزمین های دور و مردمانش، این پیروزی و فتوح) دیدند و هراسان گشتند. سرزمین های دور از ترس به خود لرزیدند. نزدیک شده، پیش آمدند.
  6- همه ملتهای هراسان، همسایگان را یاری کرده ، هر یک به برادرش و هموطنش گفت:"شجاع باش."
  7- نجار، زرگر را تشویق کرد و چکش کار زداینده ، آهنگر سندان کوب را نیرو داده ، درباره جوشکاری می گوید:"بسیار نیکوست" و سرانجام ، او (نجار، ساخته، دستِ جوشکار) را با میخها محکم می کند تا نجنبد.
  8- اما تو ای ایسرائل، خادم من و قوم نمازگزار درگاه من، تو ای نسل یعقوب که من برای خود برگزیده ام، شما ای نوادگان اوراهام- دوست من
  9- ای قوم ایسرائل ، تو را از سرزمین های دور به نام بهره خود گرد کرده و از دورترین گوشه هایش فراخوانده ام و گفته ام که تو (قوم ایسرائل) خادم من هستی. تو را برای خودم برگزیده و برای همین ترک نکردم.
  10- در دشواری های گالوت مترس، زیرا من با تو هستم . هراسان مباش؛ زیرا من خد-اوند تو هستم تو را قدرت می بخشم . تو را یاری می کنم و تو را به دست راست پیروزمندانه ام نگاه می دارم.
  11- ای قوم ایسرائل، هم اکنون آگاه باش آنان که علیه تو برخواسته بودند، سرانجام خجل شده، شرمسار می شوند ؛ زیرا نمی توانند شما قوم ایسرائل را برای همیشه در گالوت و زیر دست خود نگاه دارند آنان که بر تو می گوشند، سرانحام هیچ و تباه می شوند.
  12- آنان که در دشمنی و ستیز با تو هستند، خواهی کاوید، اما ایشان را نخواهی یافت.آنان که با تو نبردیدند، نیست و نابود خواهند شد.
  13- زیرا من خد-اوندحد-ای تو هستم. دست راست تو را گرفته، به تو می گویم:
  "مترس ، تو را یاری خواهم نمود."
  (چون تو هم در برابر احسان من، قوانین و فرایض مرا نگاه داشته ای)
  14- "ای یعقوب ، مترس که مانند کرم زمین هستی و شما ای مردان ایسرائل ، منذات یکتا- یار و یاور شما هستم."
  (تشبیه قوم ایسرائل به کرم و موریانه که با ضعف جسمانی و شمار اندکشان، همانند موریانه که درخت عظیمی را با دهانش نابود می کند، می توانند با عبادت دهان و لبهایشان بر قوی ترین دشمنان و سختی ها چیره شوند)
  خد-اوند مقدس تو- رهاننده ایسرائل می فرماید:
  15- "ای ایسرائل، اینک بنگر که تو را دستگاه نیرومند خرمن کوب تازه ای با دندانه ها و تیغه های تیز ساخته ام، کوهستانها(دشمنانت) را همچون خرمن گندم خواهی کوبید. خردشان نموده، تپه ها(مخالفانت)را چون پوشال و کاه خواهی کرد."
  16- سپس دشمنان را مانند گندم درو شده ، باد افشانی خواهی کرد. باد، آنها را برداشته و می بَرَد و گرد باد، آنها را پراکنده خواهد ساخت؛ اما تو در ایمانت به خد-اوند شادمان خواهی بود.
  و تو سرانجام به پرودگار ذات مقدس ایسرائل افتخار خواهی نمود.  روزها و شبهای پر از ارامش و

   نیکی  را برایتان ارزو می کنیم


  מאחלים 

  לכם ימים ולילות 

  של שלווהיופי ואהבה  שבוע טוב


  **************

  اهنگ رپ ایرانی


  No comments:

  Post a Comment

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information